Zamestnanci

Pedagogický zamestnanci 2019/2020

Por.č.

Meno a priezvisko

Kategória a podkategória ped. zamestnanca

Kariérový stupeň

Kariérová pozícia

1.

Mgr.Martin Pastirik

učiteľ,

uč. prvého stupňa základnej školy

Pedagogický zamestnaec s II. atestáciou

riaditeľ ZŠ

2.

Mgr. Ján Čigáš

učiteľ ,

uč. druhého stupňa základnej školy

Pedagogický zamestnaec s I. atestáciou

zástupca riad. školy

3.

Mgr. Viera Beňková

učiteľ ,

uč. prvého stupňa základnej školy

Pedagogický zamestnaec s II. atestáciou

triedna uč, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu,

vedúca metodického združenia

uvádzajúci PZ

4.

Ing.Monika Schwarzová

Učiteľ,

uč. druhého stupňa základnej školy

Pedagogický zamestnanec s II. atestáciou

triedna uč., koordinátor globálnej a environmentálnej výchovykoordinátorka finančnej gramotnosti

vedúca PK prírodovedných predmetov

5.

Mgr.Marta Lakatošová

učiteľ ,uč. druhého stupňa základnej školy

Pedagogický

zamestnaec s II. atestáciou

 triedna uč. 

6.

Mgr. Štefánia Geľatičová

učiteľ ,uč. druhého stupňa základnej školy

Pedagogický zamestnaec s I. atestáciou

triedna uč.,

koordinátor primárnej prevencie a iných sociálno-patologických javov

koordinátorka čitateľskej gramotnosti

karierný poradca

7.

Mgr. Anna Paľková

učiteľ ,uč. druhého stupňa základnej školy

Pedagogický

zamestnaec s I. atestáciou

triedna uč.,

vedúca PK

8.

Mgr. Viera Papová

učiteľ ,uč. prvého stupňa základnej školy

Pedagogický

zamestnaec s I. atestáciou

triedny uč.,

9.

Ing.Melánia Novotná

učiteľ ,uč.   druhého stupňa základnej školy,

Samostatný ped. zamestnaec

triedna uč.,

výchovný poradca

10.

Mgr. Simona Mattová Schonová

učiteľ ,uč.   druhého stupňa základnej školy

Samostatný ped. zamestnanec

triedna uč.,

koordinátor výchovy k ľudským právam

11.

Mgr,Jana Vrabeľová

Učiteľ, uč.   druhého stupňa základnej školy

Samostatný ped. zamestnanec

 

vedúca PK,

12.

Mgr. Monika Kráľová 

učiteľ ,uč.   prvého stupňa základnej školy

Samostatný ped. zamestnanec

triedna uč.,

koordinátor žiackej školskej rady

správcom školskej web stránky

 

13.

PhDr. Marianna Ťahlová

Školský špeciálny pedagóg

Začínajúci ped. zamestnanec

 

14.

Milan Gunár

Pedagogický asistent

Začínajúci   pedagogický zamestnanec

 

15.

Zuzana Beňaková

Pedagogický asistent

Samostatný pedagogický zamestnanec

 

16.

Peter Sliško

Pedagogický asistent

Samostatný pedagogický zamestnanec

 

17.

Jana Godočíková

Pedagogický asistent

Samostatný pedagogický zamestnanec